tel. 03 / 71 20 600 (Petrovče) | 01 / 24 45 680 (Ljubljana) | 02 / 48 00 141 (Maribor)

Vaša varnost in zasebnost nam v podjetju Hörmann Slovenija veliko pomenita, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo skladno z nacionalno in evropsko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ta politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov podjetja Hörmann Slovenija, d. o. o., Petrovče 115 b, 3301 Petrovče, matična številka: 5332729000 (v nadaljevanju Hörmann Slovenija ali upravljavec osebnih podatkov) seznanja uporabnike (v nadaljevanju uporabnik) naših spletnih mest in storitev, z informacijami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Aktivnosti na spletni strani izvajamo skladno z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17)).

Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih upravljavec osebnih podatkov zbira od vas, kadar uporabljate naša spletna mesta ali nam svoje osebne podatke posredujete na drug način (oddaja raznih obrazcev na spletni strani).

1. Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljalec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov, je podjetje Hörmann Slovenija. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Hörmann Slovenija je IEPRI, d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

Vprašanja v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov nam lahko posredujete na elektronski naslov: info@hormann.si ali na naslov Hörmann Slovenija, d. o. o., Petrovče 115 b, 3301 Petrovče. Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko posredujete tudi pooblaščeni osebi za varstvo podatkov upravljavca na naslov IEPRI, d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana s pripisom »DPO Hörmann Slovenija« ali na elektronski naslov pooblascena.oseba@iepri.si.

2. Vrste osebnih podatkov, ki jih zbira upravljavec

Osebni podatek je skladno z definicijo iz GDPR katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika.

Upravljavec osebnih podatkov skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov, telefonska številka);
 • vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran, sejem, telefonski pogovor, fizične lokacije upravljavca osebnih podatkov (Petrovče, Ljubljana, Maribor);
 • podatke o reševanju reklamacij izdelkov ali storitev (ime in priimek, naslov prebivališča, lokacija);
 • podatke o izvedbi storitev montaže ali servisa (ime in priimek, naslov prebivališča, lokacija);
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta);
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev povpraševanja s strani uporabnika spletne strani;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu osebnih podatkov ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Upravljavec osebnih podatkov ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ko se naročite na prejemanje e-novic, kadar izpolnite obrazec na spletni strani ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja ustrezna pravna podlaga, ki je natančneje opisana v 3. poglavju te Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Časovno obdobje, v katerem upravljavec osebnih podatkov hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v 4. poglavju - Hramba osebnih podatkov te Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon - (c) točka prvega odstavka 6. člena GDPR,
 • pogodbeno razmerje - (b) točka prvega odstavka 6. člena GDPR,
 • privolitev posameznika - (a) točka prvega odstavka 6. člena GDPR in
 • zakoniti interes- (f) točka prvega odstavka 6. člena GDPR.

3.1 Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih razmerij

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z upravljavcem osebnih podatkov ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, upravljavec osebnih podatkov z vami ne more skleniti pogodbe, prav tako upravljavec osebnih podatkov ne more izvesti naročenih storitev iz naslova pogodbe, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

V primeru, da uveljavljate reklamacijo kupljenega artikla, obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi zakona, v primeru da naročate servis pa na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja za nakup artikla ali izvedbo storitve.

Navedene osebne podatke potrebujemo in obdelujemo zgolj za namen reševanja reklamacije in komunikacijo z vami.

3.2 Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si upravljavec osebnih podatkov prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec osebnih podatkov vedno opravi presojo s testom zakonitega interesa, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko e-pošte, telefonskih klicev, pošte, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo predstaviti ustrezne vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami.

Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • osnovni podatki (spol, ime, priimek, naslov),
 • enostavno obravnavanje obnašanja na naših spletnih mestih (ogled posameznih vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov,
 • vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.

Pri tem se ne poslužujemo avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin.

Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih e-sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-naslov info@hormann.si.

V podjetju Hörmann Slovenija na podlagi svojega zakonitega interesa kupce občasno obveščamo o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah tudi s pomočjo navadne pošte. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov, tako da nam to sporoči preko telefonske številke 03/71 20 600 ali naslovi zahtevo na naslov Hörmann Slovenija, d. o. o., Petrovče 115 b, 3301 Petrovče oz. e-naslov info@hormann.si.

3.3 Obdelava osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve

Upravljavec osebnih podatkov zbira in obdeluje vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate privolitev:

 • pošiljanje vsebin preko elektronske pošte, navadne pošte ali telefonskih klicev, kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali,
 • vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem osebnih podatkov.

3.3.1 Profiliranje uporabnikov spletne strani na podlagi privolitve

Na podlagi vaše privolitve upravljavec osebnih podatkov izvaja tudi prilagojeno komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko e-maila, pošte, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij…).

Ker vam želimo ponuditi najboljše možne vsebine, prilagojene točno vašim potrebam, z vašo privolitvijo oblikujemo vaš profil, ki je osnova za prilagojeno komuniciranje.

Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • osnovni podatki (spol, naslov),
 • obnašanje na naših spletnih mestih (ogled posameznih vsebin),
 • vaši odzivi na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.

Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas:

 • katere vsebine vam bomo predstavili, da bodo maksimalno zanimive za vas,
 • kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja.

Če ste za tovrstno obdelavo podali privolitev in sedaj tega več ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na e-naslov: info@hormann.si.

4. Hramba osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec osebnih podatkov obdeluje na podlagi zakona, upravljavec osebnih podatkov hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec osebnih podatkov obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega razmerja s posameznikom, upravljavec osebnih podatkov hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še pet let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem osebnih podatkov do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani upravljavec osebnih podatkov podatke še pet let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, še pet let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec osebnih podatkov obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, upravljavec osebnih podatkov hrani trajno oziroma do preklica te privolitve s strani posameznika. Upravljavec osebnih podatkov take podatke izbriše še pred preklicem privolitve le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim ali določljivim posameznikom.

5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot uporabnik spletne strani ste seznanjeni in soglašate, da lahko upravljavec osebnih podatkov posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca osebnih podatkov, v mejah pooblastil (dogovorjenih v pravnem aktu, sklenjenem skladno z 28. členom GDPR) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje upravljavec osebnih podatkov so:

 • vzdrževalci IT sistemov;
 • vzdrževalci spletne strani;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje.

Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in zunanji uporabniki osebne podatke lahko iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter članice EGP - Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije. Podatki se iznašajo skladno z ustreznimi varnostnimi ukrepi in sicer na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki sta jih sprejeli podjetji Mailchimp in Microsoft.

6. Piškotki

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo upravljavcu osebnih podatkov prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete našo spletno stran. Upravljavec osebnih podatkov uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti. Upravljavec privzeto uporablja le nujne piškotke, glede ostalih pa daje uporabniku spletne strani možnost privolitve z označitvijo v nastavitvah piškotkov (več o tem si lahko preberete tukaj).

7. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje vaših osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

Hörmann Slovenija zagotavlja ustrezne tehnične, organizacijske in logično-tehnične postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Za zagotavljanje ustrezne ravni varovanja vaših osebnih podatkov Hörmann Slovenija izvaja naslednje ukrepe:

 • Varuje aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • Preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih,
 • Zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,
 • Omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov Hörmann Slovenija uporablja tudi metode psevdonimizacije in šifriranja zbirk osebnih podatkov, zagotavlja stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov za obdelavo podatkov ter omogoča dostop in razpoložljivost osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Vaše osebne podatke, ki jih kot uporabniki spletne strani posredujete o sebi, nadzorujete sami. Če se odločite, da vaših podatkov upravljavcu osebnih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih funkcij ali storitev na spletni strani ne boste mogli dostopati.

Posamezniki, ki se želite odjaviti od naših e-novic, nam to sporočite na e-naslov info@hormann.si. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na telefonsko številko 03/71 20 600, ali pisno na naslov Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@hormann.si ali na naslov Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče, lahko nas pokličite na telefonsko številko 03/71 20 600. Na podlagi vaše zahteve vam bomo v ustreznem roku odgovorili.

Vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko posredujete tudi pooblaščeni osebi za varstvo podatkov upravljavca na naslov IEPRI, d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana s pripisom »DPO Hormann Slovenija« ali na elektronski naslov pooblascena.oseba@iepri.si.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov s področja varstva osebnih podatkov, naslednje pravice:

 • Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na naslov: Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče ali preko e-naslova info@hormann.si.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi nekaterih svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. prilagojeno obveščanje).

 • Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od upravljavca osebnih podatkov dobiti dostop do vaših osebnih podatkov. Zahtevo pošljite na naslov: Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče ali preko e-naslova info@hormann.si.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Zahtevo pošljite na naslov: Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče ali preko e-naslova info@hormann.si.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, upravljavec osebnih podatkov pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

d) podatki so bili obdelani nezakonito,

e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca osebnih podatkov,

f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik v določenih primerih, opisanih v tretjem odstavku 17. člena GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov. Zahtevo pošljite na naslov: Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče ali preko e-naslova info@hormann.si.

 • Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da upravljavec osebnih podatkov omeji obdelavo, ko je podan eden od naslednjih pogojev:

a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki upravljavcu osebnih podatkov omogoča preveriti točnost podatkov,

b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

c) upravljavec osebnih podatkov vaših podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca osebnih podatkov prevladajo nad vašimi razlogi;

Zahtevo pošljite na naslov: Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče ali preko e-naslova info@hormann.si.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu osebnih podatkov, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas upravljavec osebnih podatkov, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo. Zahtevo pošljite na naslov: Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče ali preko e-naslova info@hormann.si.

 • Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu osebnih podatkov (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Upravljavec osebnih podatkov ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; upravljavec osebnih podatkov preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

Zahtevo pošljite na naslov: Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče ali preko e-naslova info@hormann.si.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na naslov: Hörmann Slovenija d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče ali preko e-naslova info@hormann.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

8. Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je upravljavec osebnih podatkov o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Upravljavec osebnih podatkov o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je upravljavec osebnih podatkov dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

9. Objava sprememb Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Vsaka sprememba Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletnih strani in njihovih funkcionalnosti posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Petrovče, 30.9.2021

Ime
Priimek
Elektronski naslov
cookie